top of page

Algemene en betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden www. Stok achter de Deur.com

  1. Toepasselijkheid

    1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten mbt diensten (de ‘Overeenkomst’) die u als cliënt (‘cliënt’) afneemt van     

          www.stokachterdedeur.com.

    1.2 Van deze Algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dit bij de Overeenkomst schriftelijk met elkaar zijn

           overeengekomen.

    1.3 Indien een bepaling van deze Algemene niet van toepassing is of blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen blijven gelden en treden Stokachterdedeur.com

           en cliënt in overleg zodat een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de niet van toepassing zijnde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij

          wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de niet van toepassing zijnde bepaling(en) in acht worden genomen.

   1.4 Voordat de Overeenkomst met cliënt is aangegaan wordt gewezen op de toepasselijkheid deze Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden

          worden daarbij beschikbaar gesteld voor de cliënt. Pas nadat de cliënt heeft aangegeven akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden kan een

          overeenkomst worden gesloten. Hij/Zij doet dit middels het aanvinken voor akkoord op de website van Stokachterdedeur.com.

   1.5 Stokachterdedeur.com is gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te wijziging en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren per e-mail

          aangekondigd, tot uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

    2. Tot stand komen Overeenkomst

​    2.1 Stokachterdedeur.com zal met de cliënt, die heeft aangegeven advies en/of hulp te willen op het gebied van personal training en coaching/begeleiding,

           fysiotherapie, en/of voedingsadvies deze overeenkomst aangaan.   De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cliënt. Bij 

           mondelinge aanvaarding bevestigt Stokachterdedeur.com de Overeenkomst schriftelijk/elektronisch middels het maken van een afspraak voor de cliënt.

    2.2 De cliënt is steeds gehouden de geldende huisregels, zoals die van tijd tot tijd in Stokachterdedeur.com kenbaar worden gemaakt na te leven.

    3. Verplichtingen Stokachterdedeur.com

    3.1 Stokachterdedeur.com zal de diensten uitvoeren binnen de termijn en op de wijze zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

    3.2 Voor zover de diensten worden verricht op het terrein van Stokachterdedeur.com is de cliënt gehouden de vastgestelde huisregels na te leven.

    3.3 De persoon die namens Stokachterdedeur.com de hulp op het gebied van personal training en coaching/begeleiding, fysiotherapie, en/of voedingsadvies

            verstrekt (de ‘Behandelaar’) handelt in overeenstemming met de voor zijn/haar praktijk geldende beroepsvoorschriften, modelregelingen en/of 

            protocollen.

    3.4 Behandelingen van de cliënt kunnen worden uitgevoerd door een stagiaire. De stagiaire zal zich altijd kenbaar maken.

    3.5 De Behandelaar houdt een dossier over de cliënt bij.

    3.6 De door Stokachterdedeur.com geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van de cliënt in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw

            toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

            a. Het noodzakelijk is voor een goede voortzetting van de ingestelde behandeling van de cliënt. Voordat de gegevens aan een andere partij worden   

                 medegedeeld wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld en is de cliënt in de gelegenheid om dit te verbieden. Indien de cliënt gebruik maakt van       

                 diensten van partners van Stokachterdedeur.com gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy.

            b. Stokachterdedeur.com hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van cliënten van Stokachterdedeur.com of om de

                 rechten van Stokachterdedeur.com te beschermen.

 

    4. Verplichtingen cliënt

    4.1 Cliënt is verplicht om de Behandelaar naar beste weten inzicht te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.

    4.2 Cliënt zal zich op verzoek van de Behandelaar identificeren.

            a. Indien cliënt verhinderd is een afspraak met Stokachterdedeur.com na te komen dan zal hij de afspraak tijdig, te weten in ieder geval 24 uur van te

           voren, afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Indien cliënt zonder afgezegd te hebben afwezig is op             een gemaakte afspraak zal er een absentienota verzonden worden.

           b. Cliënt dient zich altijd te houden aan de instructies van de medewerkers van Stokachterdedeur.com.

 

    5. Betaling

    5.1 De verantwoordelijkheid tot betaling ligt te allen tijde bij de cliënt ongeacht zijn/haar (zorg)verzekering.

    5.2 De factuur van de Behandelaar voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dient direct na de behandeling per tikkie, pin of contant te worden

           voldaan. Blijft betaling direct na de geleverde dienst uit, dan verkeert de cliënt per direct in verzuim Als factuurdatum geldt de dag van de behandeling.     

           Rapportages en andere diensten/producten dienen altijd op voorhand betaald te worden.

    5.3 Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is Stokachterdedeur.com gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente

             en administratiekosten in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de

            over dat jaar verschuldigde rente. Voorts zal Stokachterdedeur.com het recht hebben de verdere behandelingen op te schorten totdat volledig is betaald.

            Als een verzuim eenmaal is ingetreden, is Stokachterdedeur.com ook steeds gerechtigd betaling vooraf te verlangen.

    5.4 Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Stokachterdedeur.com gerechtigd per nota administratie kosten in rekening te brengen voor een bedrag van € 25,-.

            Ook is Stokachterdedeur.com gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde

            bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke

             incassokosten bedragen per nota minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van€

             75,- (alles exclusief omzetbelasting waar deze verschuldigd is).

 

     6. Wederzijdse doelstelling en Betalingsstructuur

     6.1 Stokachterdedeur.com heeft tot doel om zijn cliënten te helpen om hun sport en maaltijd momenten niet te vergeten of over te slaan.

             Om de cliënt te faciliteren deze momenten op de afgesproken tijd uit te voeren hebben Stokachterdedeur.com en de cliënt afgesproken dat in het geval                   van het niet ( op de afgesproken tijd) uitvoeren van het sport of maaltijd moment door de cliënt, Stokachterdedeur.com de cliënt een boete mag geven in

             de vorm van een tikkie of betaalverzoek conform de structuur beschreven in art. 6.2

    6.2 Als een cliënt GEEN mini-filmpje heeft gestuurd om aan te tonen dat hij/zij het afgesproken sport of maaltijd moment heeft uitgevoerd dan krijg t de cliënt  

           van Stokachterdedeur.com een tikkie van € 5,- bij het eerste sport of maaltijd moment dat hij/zij heeft gemist.

           Ieder volgend sport of maaltijd moment dat de cliënt mist op die dag kost hem/haar een tikkie die nog eens € 5,- duurder is dan de vorige.

           Dus een 2e moment laten gaan kost de cliënt een tikkie van € 10,-.

           Een 3e moment laten gaan kost de cliënt een tikkie van  € 15,-. En zo verder…. Het maximale bedrag van één tikkie bedraagt € 25,00.

           De volgende dag is het 1e tikkie, indien nodig, weer € 5,- en zo verder (zie bovenstaande cyclus).

 

    7. Ontbinding

    7.1 Stokachterdedeur.com heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden ingeval de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance

           van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de cliënt door beslaglegging, ondercuratelestelling of

           anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

    8. Privacy

    8.1 Teneinde de Overeenkomst zo zorgvuldig en volledig mogelijk uit te voeren houdt de Behandelaar een dossier bij van de cliënt. Dit dossier bevat zowel

           administratieve als video gegevens. Op deze gegevens en de verwerking daarvan is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘WBP’) van toepassing.

          Stokachterdedeur.com en de Behandelaar handelen bij de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met de WBP en zullen uiteraard

          zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

   8.2 Behalve de Behandelaar heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld

          de waarnemers, andere Behandelaars uit Stokachterdedeur.com, stagiaires en/of administratieve medewerkers.

   8.3 Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.

   8.4 Stokachterdedeur.com mag de geanonimiseerde gegevens van de cliënt gebruiken voor statistische- en commerciële of onderzoeksdoeleinden zonder

          voorafgaande toestemming. Voor het gebruik van tot een cliënt herleidbare gegevens is steeds voorafgaand schriftelijke toestemming van de cliënt vereist.

   8.5 Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven aan derden, nadat de cliënt

          hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt aan derden.

   8.6 Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan in zien.

    9. Duur van de Overeenkomst

    9.1 De cliënt kan het voor bepaalde tijd gesloten abonnement tussentijds opzeggen door gebruik te maken van de I Quit button op de website van

           Stokachterdedeur.com. Echter, dit verplicht de cliënt tot directe betaling van 80% van het totaal abonnementsgeld of leidt tot uitbetaling van 20% van het

           abonnementsgeld indien stokachterdedeur.com het volledige abonnementsgeld alreeds ontvangen heeft.

   9.2 Deze betalingsverplichting vervalt indien voortzetting van het abonnement in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en

           onbillijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

    10. Klachten

    10.1 Indien cliënt klachten heeft aangaande diensten geleverd door Stokachterdedeur.com dan kan hij/zij schriftelijk een klacht indienen bij de eigenaar van

            Stokachterdedeur.com.

    10.2 Stokachterdedeur.com is niet aangesloten bij enige beroepsvereniging of branche organisatie.

    11. Toepasselijk recht

    11.0 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst alsmede de totstandkoming en de interpretatie daarvan is uitsluitend Nederlands recht van

             toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

    12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

    12.1 Stokachterdedeur.com is de enige opdrachtnemer uit hoofde van de behandelingen, en is enkel aansprakelijk voor aantoonbare schade welke tijdens de

             uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht aan de cliënt en die te wijten is aan de nalatigheid van Stokachterdedeur.com of diens personeel. De

            cliënt is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij Stokachterdedeur.com kenbaar te maken op straffe van verval van zijn of haar

            aanspraken.

   12.2 De aansprakelijkheid van Stokachterdedeur.com (en iedereen die daar werkzaam is) is beperkt tot het bedrag dat terzake van enig incident door de

            verzekeraar van Stokachterdedeur.com zal worden uitgekeerd, danwel - bij gebreke van een verzekeringsdekking - een bedrag van in totaal EUR 5.000.

   12.3 De cliënt is aansprakelijk voor iedere schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming, zoals het niet volledig verschaffen van de benodigde

              informatie om contra-indicaties voor behandeling uit te sluiten, is veroorzaakt.

                                                                                                                                                          ***

bottom of page